Εκδήλωση Ενδιαφέροντος

* Όνομα:
* Επώνυμο:
* Πατρώνυμο/Μητρώνυμο:
* Τηλέφωνο Κινητό:
* Τηλέφωνο Σταθερό:
* Διεύθυνση Κατοικίας:
* Πόλη Κατοικία / ΤΚ:
* Ημερομηνια Γέννησης (ηη/μμ/εεεε):
* Αριθμός Δελτίου Ταυτότητας:
* ΑΦΜ / ΔΟΥ:
* A.M.K.A.:
* Αριθμός Μητρώου ΙΚΑ:
* Αριθμός Κάρτας Ανεργίας:
* Ημ/νια Εγγραφής στον ΟΑΕΔ (αναγράφεται στην κάρτα):
* Επίπεδο Εκπαίδευσης:
* Βαθμός Πτυχίου / Απολυτηρίου:
* Κάτοχος Πιστοποιητικού Ξένης Γλώσσας / Επίπεδο:
* Συνολικό Εισόδημα οικ. έτους 2015 (όπως αναγράφεται στον πίνακα Γ1 του εκκαθαριστικού):
* Φορολογητέο Εισόδημα οικ. έτους 2015 (όπως αναγράφεται στον πίνακα Γ1 του εκκαθαριστικού):
* IBAN:
* Τράπεζα:
* Αποδεδειγμένη εμπειρία σε συναφή επαγγέλματα:
* Κοινωνικά Κριτήρια:
Αρχηγός Μονογονεϊκής Οικογένειας:
Αριθμός Ανήλικων Τέκνων:
Έγγαμος / ή με άνεργο / ή σύζυγο:
* Συμμετοχή στο Voucher 2015:
* E-MAIL:
Σχόλια: