22/04/2021ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ στο πλαίσιο της πράξης «Προώθηση της απασχόλησης μέσω Προγραμμάτων Κοινωφελούς Χαρακτήρα για 36.500 άτομα σε Δήμους, Περιφέρειες, Κέντρα Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφερειών (ΚΚΠΠ) / συναφείς φορείς, Υπηρεσίες Υπουργείων και άλλων φορέων»

Αντικείμενο της δράσης αποτελεί η παροχή Προγραμμάτων Κατάρτισης οριζόντιων και εξειδικευμένων δεξιοτήτων και η πιστοποίηση των γνώσεων και των δεξιοτήτων που θα αποκτηθούν στους ωφελούμενους συμμετέχοντες στο Πρόγραμμα Κοινωφελούς Χαρακτήρα σε Δήμους, Περιφέρειες, Κέντρα Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφερειών (ΚΚΠΠ) / συναφείς φορείς, Υπηρεσίες Υπουργείων και άλλων φορέων, ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Νο 4/2020, οι οποίοι έχουν τοποθετηθεί σε θέσεις απασχόλησης. Οι ωφελούμενοι έως και 54 ετών συμμετέχουν υποχρεωτικά στην παρούσα δράση, ενώ οι άνω των 55 ετών συμμετέχουν εφόσον το έχουν επιλέξει κατά τη διεξαγωγή της πρώτης ατομικής συμβουλευτικής στα ΚΠΑ2. Ειδικότερα, στο πλαίσιο της δράσης θα υλοποιηθεί μία δέσμη παρεμβάσεωνη οποία θα περιλαμβάνει:

Πρόγραμμα θεωρητικής κατάρτισης από 120 - 150 ώρες αντίστοιχα με το αντικείμενο του προγράμματος κατάρτισης και μετά από σχετική εισήγηση του φορέα εκπόνησης των εκπαιδευτικών ενοτήτων και του περιεχομένου των εκπαιδευτικών υλικών προκειμένου για την αποτελεσματικότητα της κατάρτισης, το οποίο θα οδηγεί στην πιστοποίηση των γνώσεων και δεξιοτήτων που θα αποκτηθούν στο πλαίσιο του προγράμματος

 

Τα αντικείμενα κατάρτισης  αφορούν στα ακόλουθα:

Α. Οριζόντιες Δεξιότητες

·          Βασικές Δεξιότητες ΤΠΕ (1ο ΕΠΙΠΕΔΟ)

·          Βασικές Δεξιότητες ΤΠΕ (2ο ΕΠΙΠΕΔΟ)

·          Βασικές Δεξιότητες ΤΠΕ (3ο ΕΠΙΠΕΔΟ)

·          Οργάνωση και Λειτουργία ΔημόσιωνΥπηρεσιών, Οργανισμών και Επιχειρήσεων

·          Οριζόντιες Ξενόγλωσσες Ικανότητες στο χώρο εργασίας (Αγγλικά)

·          Διαχείριση Καταστροφών και Κρίσεων

·          Πρώτες Βοήθειες

·          Περιβαλλοντολογική Προστασία και Ανακύκλωση Προϊόντων

·          Ψηφιακές Δεξιότητες ΚοινωνικήςΔικτύωσης με εφαρμογές στο χώρο εργασίας ( Social|Media)

 

Β. Εξειδικευμένες Δεξιότητες

·          Επαγγελματίας Καθαριστής/Απολυμάνσεις Δημοσίων Χώρων

·          Εισαγωγή στα Ψηφιακά Εκπαιδευτικά Εργαλεία

·          Χειρισμός Εργαλειομηχανών

·          Υπηρεσίες Διαμόρφωσης/Συντήρησης Πρασίνου

·          Στέλεχος Κοινωνικής Φροντίδας(διαχείριση Πόνου-ψυχολογική στήριξη-δεξιότητες φροντίδας τρίτης ηλικίας)

·          Οικοδομικές Εργασίες -Εργασίες κατασκευαστικού Κλάδου

·          Διαχείριση Κινδύνων και Κρίσεων (φυσικών, βιολογικών και τεχνολογικών) σε Οργανισμούς Τοπικής    Αυτοδιοίκησης

Σκοπός της δράσης είναι η ενδυνάμωση και αναβάθμιση των προσόντων και των δεξιοτήτων των συμμετεχόντων μέσω συνδυασμένων δράσεων κατάρτισης και πιστοποίησης και η διευκόλυνση της ένταξης/επανένταξής τους στην αγορά εργασίας