25/11/2019ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗ ΔΡΑΣΗ: << ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΣΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΑΝΕΡΓΩΝ ΝΕΩΝ 30 ΕΩΣ 45 ΕΤΩΝ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ ΘΕΤΙΚΗΣ, ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ, ΜΕΣΩ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΣΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΤΠΕ>>
ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ 3/2019

Αντικείμενα Κατάρτισης

 Τα αντικείμενα κατάρτισης αφορούν στη Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) στις παρακάτω ειδικότητες:  
  • Τεχνικός Εφαρμογών Λογισμικού,
  • Ειδικός σχεδιασμού ιστοσελίδων και εφαρμογών,
  • Προγραμματιστής βάσεων δεδομένων
Eνώ συμπεριλαμβάνονται θεματικές ενότητες που αφορούν «οριζόντιες δεξιότητες», διάρκειας δέκα (10) ωρών, οι οποίες είναι α) Τεχνικές αναζήτησης εργασίας, β) Υγιεινή και ασφάλεια στην εργασία, γ) βασικές αρχές εργατικού δικαίου. 

Οι εκπαιδευτικές ενότητες για κάθε ειδικότητα, ενδεικτικά, είναι οι εξής: 

ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΩΝ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ 
1. Τεχνικές επικοινωνίες - Επιχειρηματικότητα 
2. Εισαγωγή στην πληροφορική 
3. Δίκτυα υπολογιστών και επικοινωνιών 
4. Βασικές Υπηρεσίες Διαδικτύου 
5. Λειτουργικά συστήματα 6. Εισαγωγή στις βάσεις δεδομένων 7. Εισαγωγή στον προγραμματισμό 

ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ 
1. SQL 
2. Ηλεκτρονική επεξεργασία εικόνας 
3. HTML/CSS/Javascript 
4. PHP 
5. Ολοκληρωμένα εργαλεία ανάπτυξης ιστοχώρων 
6. Ηλεκτρονικό Εμπόριο
 7. Σχεδιασμός και ανάπτυξη διαδικτυακών εφαρμογών 

•ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ 
1. Τεχνικές επικοινωνίες - Επιχειρηματικότητα 
2. Εισαγωγή στην πληροφορική 
3. Δίκτυα υπολογιστών και επικοινωνιών 
4. Βασικές Υπηρεσίες Διαδικτύου 
5. Λειτουργικά συστήματα 
6. Εισαγωγή στις βάσεις δεδομένων  
7. Εισαγωγή στον προγραμματισμό 


ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ 
1. Αντικειμενοστραφής προγραμματισμός (C++,Java)
2. Σχεδίαση και υλοποίηση εφαρμογών οπτικού προγραμματισμού 
3. Τεχνολογία Πολυμέσων 
4. Σχεδιασμός και ανάπτυξη διαδικτυακών εφαρμογών 
5. Προχωρημένα θέματα ανάπτυξης συστημάτων παγκοσμίου ιστού (πχ. μοντέλα δεδομένων και γλώσσες βασισμένα σε XML, υπηρεσίες διαδικτύου, WSDL κλπ.) 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗΣ ΒΑΣΕΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ 
1. Τεχνικές επικοινωνίες - Επιχειρηματικότητα 
2. Εισαγωγή στην πληροφορική 
3. Δίκτυα υπολογιστών και επικοινωνιών 
4. Βασικές Υπηρεσίες Διαδικτύου 
5. Λειτουργικά συστήματα 
6. Εισαγωγή στις βάσεις δεδομένων 
7. Εισαγωγή στον προγραμματισμό 

ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ 
1. Αντικειμενοστραφής προγραμματισμός (C++,Java) 
2. Δομές δεδομένων και διαχείριση βάσεων δεδομένων 
3. SQL/MySQL/SQL SERVER 
4. Oracle administration 
5. Σχεδιασμός και ανάπτυξη διαδικτυακών εφαρμογών 
6. Μη σχεσιακές βάσεις δεδομένων NOSQL

Σκοπός της δράσης είναι ο περιορισμός του ελλείμματος ψηφιακών δεξιοτήτων του ανθρώπινου δυναμικού που παρεμποδίζει την αξιοποίηση των δυνατοτήτων της ψηφιακής οικονομίας προς όφελος της ανάπτυξης και της απασχόλησης.

Η δράση θα υλοποιηθεί με το σύστημα επιταγής κατάρτισης (training voucher) και περιλαμβάνει:

  • παροχή υπηρεσιών επαγγελματικής συμβουλευτικής (δύο συνεδρίες),
  • παροχή υπηρεσιών συνεχιζόμενης επαγγελματικής θεωρητικής κατάρτισης διάρκειας τετρακοσίων (400) ωρών σε ειδικότητα του κλάδου Τεχνολογιών, Πληροφορικής και Επικοινωνιών,
  • πιστοποίηση των γνώσεων και δεξιοτήτων που θα αποκτηθούν στο πλαίσιο του προγράμματος κατάρτισης και
  • πρακτική άσκηση - on the job training - συνολικής διάρκειας διακοσίων (200) ωρών.