25/11/2019'ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗ ΔΡΑΣΗ: << ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΣΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΑΝΕΡΓΩΝ ΝΕΩΝ 25 ΕΩΣ 29 ΕΤΩΝ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ ΘΕΤΙΚΗΣ, ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ, ΜΕΣΩ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΣΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΤΠΕ>>

ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ 2/2019

Αντικείμενα Κατάρτισης


Τα αντικείμενα κατάρτισης αφορούν στη Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) στις παρακάτω ειδικότητες: 

  • ΤεχνικόςΕφαρμογών Λογισμικού,
  • Ειδικός σχεδιασμούιστοσελίδων και εφαρμογών,
  • Προγραμματιστής βάσεων δεδομένων


Eνώ συμπεριλαμβάνονται θεματικές ενότητες που αφορούν «οριζόντιες δεξιότητες», διάρκειας δέκα (10) ωρών, οι οποίες είναι 

α) Τεχνικές αναζήτησης εργασίας, 

β) Υγιεινή και ασφάλεια στην εργασία, 

γ) βασικέςαρχές εργατικού δικαίου.


Οι εκπαιδευτικές ενότητες για κάθε ειδικότητα, ενδεικτικά, είναι οι εξής:


ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΩΝ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ 

1. Τεχνικές επικοινωνίες - Επιχειρηματικότητα

2. Εισαγωγή στην πληροφορική 

3. Δίκτυα υπολογιστών και επικοινωνιών 

4. Βασικές Υπηρεσίες Διαδικτύου 

5. Λειτουργικά συστήματα 

6. Εισαγωγή στις βάσεις δεδομένων

7. Εισαγωγή στον προγραμματισμό


ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ


1. SQL 

2. Ηλεκτρονική επεξεργασία εικόνας 

3. HTML/CSS/Javascript 

4. PHP 

5.Ολοκληρωμένα εργαλεία ανάπτυξης ιστοχώρων 

6. Ηλεκτρονικό Εμπόριο 

7. Σχεδιασμόςκαι ανάπτυξη διαδικτυακών εφαρμογών


ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ


1. Τεχνικές επικοινωνίες - Επιχειρηματικότητα 

2. Εισαγωγή στην πληροφορική 

3. Δίκτυα υπολογιστών και επικοινωνιών 

4. Βασικές Υπηρεσίες Διαδικτύου 

5. Λειτουργικά συστήματα 

6. Εισαγωγή στις βάσεις δεδομένων  

7. Εισαγωγή στον προγραμματισμό


ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ

1. Αντικειμενοστραφής προγραμματισμός (C++,Java) 

2. Σχεδίαση και υλοποίηση εφαρμογών οπτικού προγραμματισμού 

3. Τεχνολογία Πολυμέσων 

4. Σχεδιασμός και ανάπτυξη διαδικτυακών εφαρμογών 

5. Προχωρημένα θέματα ανάπτυξης συστημάτων παγκοσμίου ιστού (πχ. μοντέλα δεδομένωνκαι γλώσσες βασισμένα σε XML, υπηρεσίες διαδικτύου, WSDL κλπ.)

 


ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗΣ ΒΑΣΕΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ


1. Τεχνικές επικοινωνίες - Επιχειρηματικότητα 

2. Εισαγωγή στην πληροφορική 

3. Δίκτυα υπολογιστών καιεπικοινωνιών 

4. Βασικές Υπηρεσίες Διαδικτύου 

5. Λειτουργικά συστήματα 

6. Εισαγωγή στις βάσεις δεδομένων 

7. Εισαγωγή στον προγραμματισμό


ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ

1. Αντικειμενοστραφής προγραμματισμός(C++,Java) 

2. Δομές δεδομένων και διαχείριση βάσεων δεδομένων 

3. SQL/MySQL/SQLSERVER 

4. Oracle administration 

5. Σχεδιασμός και ανάπτυξη διαδικτυακώνεφαρμογών 

6. Μη σχεσιακές βάσεις δεδομένων NOSQL


 


Σκοπός της δράσηςείναι ο περιορισμός του ελλείμματος ψηφιακών δεξιοτήτων του ανθρώπινουδυναμικού που παρεμποδίζει την αξιοποίηση των δυνατοτήτων της ψηφιακήςοικονομίας προς όφελος της ανάπτυξης και της απασχόλησης.

Η δράση θα υλοποιηθείμε το σύστημα επιταγής κατάρτισης (training voucher) και περιλαμβάνει:


  • παροχή υπηρεσιώνεπαγγελματικής συμβουλευτικής (δύο συνεδρίες),
  • παροχή υπηρεσιώνσυνεχιζόμενης επαγγελματικής θεωρητικής κατάρτισης διάρκειας τετρακοσίων (400)ωρών σε ειδικότητα του κλάδου Τεχνολογιών, Πληροφορικής και Επικοινωνιών,
  • πιστοποίηση τωνγνώσεων και δεξιοτήτων που θα αποκτηθούν στο πλαίσιο του προγράμματοςκατάρτισης και
  • πρακτική άσκηση - on the job training - συνολικής διάρκειας διακοσίων(200) ωρών.