ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ 

 

PASS
 • Σύστημα πιστοποίησης γνώσης πληροφορικής ή χειρισμού Η/Υ, εγκεκριμένο από τον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. και αναγνωρισμένο από το Α.Σ.Ε.Π. για πρόσληψη στο Δημόσιο.
 • Φιλική εξέταση
 • Έως 6 γνωστικά αντικείμενα.
 •  Η διάρκεια της εξέτασης για κάθε γνωστικό αντικείμενο είναι 45 λεπτά για την απάντηση 28 ερωτήσεων ΣΕΝΑΡΙΑΚΟΥ ΤΥΠΟΥ και η βάση για την επιτυχή εξέταση είναι το 70%
 • Διαπιστευμένο από τον ΕΣΥΔ με ISO 17024

Πιστοποίηση Γνώσης Πληροφορικής ή Χειρισμού Η/Υ με τίτλο PASS-PORT σε ένα (1) μέχρι έξι (6) από τα παρακάτω γνωστικά αντικείμενα:
 1. Χειρισμός Η/Υ και Διαχείριση Αρχείων
 2. Επεξεργασία Κειμένου
 3. Υπολογιστικά Φύλλα
 4. Υπηρεσίες Διαδικτύου
 5. Βάσεις Δεδομένων
 6. Παρουσιάσεις
 7. Επεξεργασία Κειμένου - Υπολογιστικά Φύλλα - Υπηρεσίες Διαδικτύου (FAST-B) (*)
 8. Χειρισμός Η/Υ και Διαχείριση Αρχείων - Βάσεις Δεδομένων - Παρουσιάσεις (FAST-X) (**)
(*) αντί των μεμονωμένων γνωστικών αντικειμένων 2, 3, 4
(**) αντί των μεμονωμένων γνωστικών αντικειμένων 1, 5, 6
 

UCERT

Ειδικά προγράμματα για την απόκτηση όλων των πτυχίων UCERT όπου παρέχουμε:

 • Απόλυτα ευέλικτα προγράμματα παρακολούθησης
 • Δεδομένη επιτυχία στις εξετάσεις
 • Τα ανταγωνιστικότερα δίδακτρα της αγοράς
 
Η καθιέρωση του θεσμικού πλαισίου για τις προσλήψεις στο Δημόσιο μέσω διαγωνισμών του Α.Σ.Ε.Π. οδήγησε στην ανάγκη απόκτησης πιστοποιητικών Γνώσης Πληροφορικής ή Χειρισμού Η/Υ, τα οποία θα δίνουν τη δυνατότητα στον κάτοχό τους να συμμετέχει στους συγκεκριμένους διαγωνισμούς. Το πιστοποιητικό Standard Office User είναι αναγνωρισμένο από τον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. και αποδεκτό από το Α.Σ.Ε.Π. για πρόσληψη αλλά και κάθε μεταβολή στο Ελληνικό Δημόσιο. Είναι διαπιστευμένο από το Ε.ΣΥ.Δ., σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο ISO/IEC 17024:2012, γεγονός που το καθιστά ένα ευρέως αποδεκτό πιστοποιητικό από τις χώρες – μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και γενικώς τις χώρες που έχουν υιοθετήσει τα διεθνή πρότυπα πιστοποίησης. Με την απόκτηση του πιστοποιητικού Standard Office User ο κάτοχός του αποδεικνύει τη γνώση χειρισμού του πακέτου αυτοματισμού γραφείου Microsoft Office σε βασικό επίπεδο. 

UCERT Blended 1 
Πιστοποιεί ότι ο κάτοχός του διαθέτει τις βασικές γνώσεις και δεξιότητες στη χρήση Η/Υ και είναι σε θέση να χρησιμοποιεί τον υπολογιστή, τις κύριες εφαρμογές αυτοματισμού γραφείου και τις βασικές υπηρεσίες διαδικτύου.
 Για να αποκτήσει κάποιος την πιστοποίηση UCERT πρέπει να ολοκληρώσει με επιτυχία τα τεστ που αντιστοιχούν στις εξής ενότητες:

 • Επεξεργασία Κειμένου
 • Υπηρεσίες Διαδικτύου
 • Παρουσιάσεις

UCERT Blended 2

 • Χειρισμός Η/Υ και Διαχείριση Αρχείων
 • Βάσεις Δεδομένων
 • Υπολογιστικά Φύλλα

Για όσους υποψηφίους επιθυμούν να αποκτήσουν ταχύτερα πιστοποίηση αποδεκτή από το Α.Σ.Ε.Π. , η UCERT έχει αναπτύξει συγκεκριμένο σχήμα πιστοποίησης, το οποίο δίνει τη δυνατότητα εξέτασης συγκεκριμένου συνδυασμού γνωστικών αντικειμένων σε μια μόνο εξεταστική περίοδο (επεξεργασία κειμένου – υπολογιστικά φύλλα – υπηρεσίες διαδικτύου). Με την επιτυχή ολοκλήρωση της συγκεκριμένης εξέτασης οι υποψήφιοι μπορούν να πιστοποιήσουν και τα υπόλοιπα γνωστικά αντικείμενα σε μια μόνο εξεταστική περίοδο.

online info
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ON LINE
TOOLS
Χρήσιμοι Σύνδεσμοι