Ο Σύγχρονος Εκπαιδευτικός Φροντιστηριακός Όμιλος Βαφειαδάκη Κ.Δ.Β.Μ. 2 σε συνεργασία με το Κέντρο Μελετών Ασφαλείας (ΚΕ.ΜΕ.Α.), έναν φορέα που εποπτεύεται από το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη και αποτελεί τον κατεξοχήν επιστημονικό, ερευνητικό και συμβουλευτικό φορέα για θέματα ασφαλείας, διοργανώνει προγράμματα επιμόρφωσης για άτομα που επιθυμούν να καταρτιστούν και να πιστοποιηθούν ως προσωπικό ασφαλείας σε ιδιωτικές επιχειρήσεις. Τα σεμινάρια αυτά οδηγούν σε πιστοποίηση και άδεια προσωπικού ασφαλείας (Άδεια security) σύμφωνα με τις προδιαγραφές του ΚΕΜΕΑ.
Ειδικότητες προσωπικού ιδιωτικής ασφάλειας
 • Ιδιωτικό προσωπικό παροχής Υπηρεσιών Ασφάλεια Σταθερών Φυλάκων.
 • Ιδιωτικό προσωπικό παροχής Υπηρεσιών Ασφαλείας Εποχούμενων  Περιπολουσών  Φυλάξεων (PATROL.)
 • Ιδιωτικό προσωπικό παροχής Υπηρεσιών Ασφαλείας Κεντρικών Σταθμών Λήψης Σημάτων.
 • Ιδιωτικό προσωπικό Παροχής Υπηρεσιών Ασφαλείας Χρηματαποστολών.
 
 
Θεματολογία εκπαιδευτικού προγράμματος ασφαλείας
 • Ιδιωτική Ασφάλεια: Εργασιακό Περιβάλλον, Διεθνείς τάσεις και Ελληνική πραγματικότητα
 • Ποινικός Κώδικας
 • Ποινική Δικονομία
 • Ειδική Ποινικοί Νόμοι
 • Εισαγωγή στην Ασφάλεια
 • Το προφίλ του Προσωπικού ιδιωτικής Ασφάλειας
 • Ανταπόκριση σε Περιστατικά
 • Ασφάλεια Εγκαταστάσεων
 • Εξοπλισμός, Μέσα και Τρόποι Προστασίας του Προσωπικού Ασφαλείας  Ι.Ε.Π.Υ.Α.
 • Προστασία Προσώπων
 • Πυρασφάλεια & Αντιμετώπιση Τεχνολογικών Ατυχημάτων
 • Παροχή πρώτων Βοηθειών
 
 
Μετά το πέρας του επιμορφωτικού σεμιναρίου, όλοι οι συμμετέχοντες θα λάβουν το πιστοποιητικό Επαγγελματικής Κατάρτισης Επιπέδου 1 της ειδικότητας «Προσωπικό Ασφαλείας». Το Πιστοποιητικό αυτό είναι πλέον απαραίτητο δικαιολογητικό για την έκδοση η/και ανανέωση της άδειας εργασίας στον συγκεκριμένο επαγγελματικό κλάδο.
Κατά το τέλος της εκπαίδευσης, οι συμμετέχοντες θα προχωρήσουν σε εξετάσεις Πιστοποίησης για την απόκτηση της άδειας εργασίας στον κλάδο των security εξασφαλίζοντας έτσι την επαγγελματική τους αποκατάσταση και εξέλιξη.
 
 

Πληροφορίες

Κόστος συμμετοχής
Αριθμός διδακτικών ωρών 105 ώρες
Ημερομηνία έναρξης: 
 
Α. Δικαιολογητικά που υποβάλλονται από τον ενδιαφερόμενο:
 • Αίτηση ανανέωσης άδειας.
 • Επικυρωμένο φ/ο του τίτλου επαγγελματικής κατάρτισης, ειδικότητας συναφούς προς τις δραστηριότητες που πρόκειται να ασκήσει (κατηγορία Α' ή Β') *
 • Αποδεικτικό καταβολής του αναλογούντος σχετικού τέλους. Τριάντα ευρώ (30€).
 • Φωτοαντίγραφο εγγράφου (θεωρημένο) με το οποίο να αποδεικνύονται τα στοιχεία ταυτότητας του αιτούντος.
 • Υπεύθυνη δήλωση του άρθ. 8 του Ν. 1599/1986 με την οποία δηλώνεται από τον ενδιαφερόμενο ότι:
  • iv. δεν έχει καταδικαστεί αμετάκλητα σε στερητική της ελευθερίας ποινή ανώτερη των έξι (6) μηνών για έγκλημα του άρθρου 8 του ν. 2518/1997 και για κάθε έγκλημα που τελέσθηκε με δόλο.
  • iii. δεν έχει παραπεμφθεί αμετάκλητα σε δίκη για κακούργημα ή για αδίκημα της περίπτωσης γ΄ του άρθρου 2§1 του Ν. 2518/1997, όπως ισχύει κάθε φορά ή δεν έχει καταδικασθεί έστω και με οριστική απόφαση για κακούργημα ή για αδίκημα της περίπτωσης γ΄ της παρ. 1 του προαναφερομένου άρθρου.
  • ii. δεν κρατείται προσωρινά.
  • i. δεν στερείται των προϋποθέσεων που αναφέρονται στα εδάφια στ΄, η΄ και θ΄ του άρθρου 2§1 του Ν. 2518/1997, όπως ισχύει κάθε φορά. 
 • Πιστοποιητικό Κρατικού Νοσηλευτικού Ιδρύματος, από ιατρό με ειδικότητα Ψυχιάτρου ,από το οποίο να προκύπτει ότι ο αιτών δεν πάσχει από οποιασδήποτε μορφής ψυχική νόσο και δεν είναι χρήστης ναρκωτικών ουσιών, του οποίου η ημερομηνία έκδοσης δεν απέχει πέραν του τριμήνου από την ημερομηνία υποβολής του.
 • Τέσσερις (4) πρόσφατες έγχρωμες φωτογραφίες, διαστάσεων αστυνομικής ταυτότητας.
 
Β. Αυτεπαγγέλτως αναζητούμενα δικαιολογητικά από τις υπηρεσίες παραλαβής τους:
 • Αντίγραφο ποινικού μητρώου ΓΙΑ ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ.
 • Πιστοποιητικό Πρωτοδικείου ότι δεν τελεί υπό ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΣΗ. 

 

online info
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ON LINE